Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

COMMENTS: DECEMBER ‘20/JANUARY ‘21 Peter Goldman

COMMENTS: DECEMBER ‘20/JANUARY ‘21
There are times when past and present blend easily into the emergence of longed-for answers. To the advantage of all, sensible choices are agreed and differences put aside. Energetically, a space opens that is free of the shadows of history. In the Archetypal Human the ‘collective heart is enlightened and tensions within reactive behavior don’t override. Energetically along the spine there is a loosening of points of congestion. A harmonious blending ‘happens’ that is less as Divine Intervention and more like an upgrading of ‘brain-space’.The presence of fear and uncertainty that echoes through generations doesn’t manifest and life to be managed as a medical problem just dissolves. In one way it is like a breathing space and then it indicates the completion of specific karmic tasks and a clear day dawns. It is not so much a renaissance as a healing of memory. This is also a restoring of integrity within inter-dimensional boundaries and a clearing/returning of entities that are out of place, to the dimension of their belonging. Overall we then live in a ‘safer space’ and able to manage the many temptations of shortcuts into fulfilling personal desires. We exist within the frequencies of many voices even as entertainment provides. The world web of information/communication is a field of ever expanding curiosity. The traveller longing to discover and share, needs no passport. While there is some supervision, what is true or misleading is as present now as ever. The next millennium can feel like pure science fiction while it is the spiritual realization within it all,that is significant. If the expansion of the horizons of consciousness can bring Humanity to an entry-point to both space travel and cosmic culture there is much to attract great Souls into our space and time.

OPMERKINGEN: DECEMBER ‘20 / JANUARI ‘21

Er zijn momenten waarop heden en verleden gemakkelijk overgaan in het binnenkomen van verlangde antwoorden. In het voordeel van iedereen worden verstandige keuzes overeengekomen en verschillen opzij gezet. Energetisch opent zich een ruimte die vrij is van de schaduwen van de geschiedenis. In de archetypische mens wordt het ‘collectieve hart verlicht en worden spanningen binnen reactief gedrag niet met de voeten getreden. Energetisch is er langs de wervelkolom een ​​versoepeling van congestiepunten. Een harmonieuze vermenging ‘gebeurt’ deze is niet zozeer een goddelijke interventie doch eerder een opwaardering van ‘hersenruimte’. De aanwezigheid van angst en onzekerheid die generaties lang doorklinkt, manifesteert zich niet en het leven dat moet worden beheerd als een medisch probleem lost gewoon op. In zekere zin is het als een adempauze en dan duidt het op de voltooiing van specifieke karmische taken en breekt een heldere dag aan. Het is niet zozeer een renaissance maar wel een genezing van de herinnering. Dit is ook een herstel van de integriteit binnen interdimensionale grenzen en een opruiming / terugkeer van entiteiten die niet op hun plaats zijn, naar de dimensie van hun thuishoren. Over het algemeen leven we dan in een ‘veiliger ruimte’ en kunnen we de vele verleidingen van snelkoppelingen naar het vervullen van persoonlijke verlangens het hoofd bieden. We bestaan ​​binnen de frequenties van vele stemmen, zelfs die de entertainment ons biedt. Het wereldweb van informatie / communicatie is een gebied van steeds grotere nieuwsgierigheid. De reiziger die ernaar verlangt te ontdekken en te delen, heeft geen paspoort nodig. Hoewel er enig toezicht is, is wat waar of misleidend is nu net zo aanwezig als altijd. Het volgende millennium kan aanvoelen als pure sciencefiction, terwijl de spirituele realisatie in dit alles veelbetekenend is. Als de uitbreiding van de horizon van het bewustzijn de mensheid naar een toegangspunt kan brengen tot zowel ruimtereizen als kosmische cultuur, dan is er veel om grote Zielen naar onze ruimte en tijd te lokken.

Find this content useful? Share it with your friends!