Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Natuurlijk genezen

Natuurlijk genezen – door Peter Goldman – 13 maart 1983 Amsterdam 

Veel mensen voelen zich aangetrokken tot genezen omdat ze daarvoor een natuurlijke aanleg hebben. Ze zijn er niet speciaal op uit om te genezen en vaak zijn ze, wanneer we merken dat dit via hen kan gebeuren, heel verbaasd. Ronald Beesley ( 1904 -1978 ) heeft enige tijd geaarzeld voordat hij zijn natuurlijke gave ging gebruiken. Hij had bepaalde ideeën over wat hij in de wereld wilde bereiken. Dezelfde hoedanigheden die hem ten dienste stonden in zijn genezerswerk, stimuleerden hem zowel bij zijn werk in de maatschappij als op spiritueel gebied. Hoewel hij zijn gave aanvaardde als zijnde nuttig voor iedereen die zijn hulp kon gebruiken, had hij het idee dat hij zich tegenover de buitenwereld een spirituele houding moest aanmeten. Hij zag duidelijk de noodzaak van natuurlijk en normaal gedrag.

Op een bepaald moment vond er echter een grote verandering plaats in zijn gevoeligheid en deze verandering is onontkoombaar voor een genezer. Wanneer de intensiteit, de kracht en de kwaliteit van zijn of haar energie toeneemt, moeten het zenuwgestel en het endocriene stelsel sterk genoeg zijn om die energie te verwerken. De mensenlijke emoties moeten goed in evenwicht zijn omdat er zoveel gevoelens van anderen op hen afkomen terwijl er in mentaal opzicht een stevige verbinding nodig is met een spirituele richting. Gevoeligheid is een tweesnijdend zwaard. Om te kunnen helpen moet je gevoeliger kunnen worden en meer opengaan maar wat komt er binnen en kun je je ook weer afsluiten ? Schoonheid-ervaringen en mooie gedachten zijn geen probleem maar ziekte wordt gevormd door negatieve en vijandige gedachten en gevoelens en dat houdt in dat mensen die de gave tot genezen bezitten het evenwicht moeten kunnen bewaren, zowel in hun fysieke lichaam als in hun karakter. Ze moeten sterk zijn, stevig op hun benen staan en een groot uithoudingsvermogen hebben. Als dat niet het geval is, kunnen ze slachtoffer worden van hun gave. Het niveau waarop ze werken kan hun energie uitputten of kan er toe leiden dat ze in hun eigen leven compensatie zoeken door teveel eten, te roken of meer alcohol gebruiken dan ze kunnen verdragen. Niet dat ze met opzet verkeerd willen leven, ze proberen slechts de gevolgen te overwinnen van dat wat er door hen heen en met hen gebeurt.

Ronald Beesley was van mening dat er een benadering moet worden gezocht voor een spirituele opleiding. Hij was er vast van overtuigd dat ieder mens die deze gave bezit deze ten volle zal gaan gebruiken maar hij meende ook dat allen die de drang voelen om te helpen en te genezen een opleiding nodig hebben. We hebben allemaal in vele levens en in verschillende tijden gewerkt als genezers. We zijn allen verbonden met de verschillende instituten voor onderwijs, filosofie en genezing in de hogere dimensies. We hebben in vele incarnaties gewerkt met helende energieën. Op dit moment is het belangrijk dat we een bewuste verbinding maken met onze leerschool en ons persoonlijk leven daarvoor openstellen omdat we de tijdloze filosofie met een nieuwe persoonlijkheid benaderen. Wanneer we ook ons dagelijks leven hiervoor openen, zal het denken gemakkelijker via onze psychische gevoeligheid in contact kunnen komen met ons geestelijk erfgoed. We zullen ons realiseren dat we niet alleen staan in de wereld of in de menselijke situatie. Wanneer we echter voor deze ideeën ontwaken, blijkt dikwijls dat dit ons verwijdert van veel dat met het conventionele leven verband houdt. Als we ons in een gezelschap bevinden waar mensen slechts aan de oppervlakte leven en zich alleen hechten aan materiële en sensuele waarden, voelen we ons niet meer zo op onze plaats.

Wij moeten, bij wijze van spreken, ons erfdeel opeisen en hierdoor komen we in contact met schitterende lichtwezens, die op een speciale manier het genezingswerk bevorderen. De heler is echter ook de leraar die de leerling vertegenwoordigt, de grootste filosofie, waardoor de therapie eigenlijk vanzelf gaat werken. Het is een heel praktische filosofie, de genezer is de representant van een geweldig systeem, een werkschema van ideeën en begrippen die niet alleen gelden voor de enkeling in één bepaald geval maar waarbij de situatie om de ziekte in verband te brengen met het gehele scheppingsproces. Hierdoor wordt het duidelijk dat het niet gaat om één persoon die lijdt maar om een ervaring voor de gehele mensheid. De genezing onthult, door ziekte te verdrijven of duisternis te verlichten, geleidelijk aan een nieuwe weg met een energie van een hogere kracht, grotere intensiteit en een meer verfijnde vorm. Hieruit kunnen ontdekkingen voortkomen, ideeën en het verlangen de ander te helpen.

Wij allen zijn energiewezens. Gezondheid betekent een toestand van evenwichtige energie die zich op harmonieuze wijze voortbeweegt. Genezen betekent het transformeren van een hogere vorm van energie waardoor een blokkade kan worden vrijgemaakt in de energiestroom. Iemand die creatief kan leven, neemt een grotere hoeveelheid van deze creatieve energie in zich op. Een gezegde waar kracht van uit gaat is bijvoorbeeld: “wees gezond, heb vertrouwen, wees gelukkig.” Wanneer we dit op een oppervlakkige manier zeggen, betekent het niets maar als we dit zeggen in een bepaalde atmosfeer, in een bepaalde stemming, spreekt dit rechtstreeks tot het orgaan in het lichaam dat niet in orde is. Het spreekt rechtstreeks tot het gevoel bij diegene die geen zelfvertrouwen heeft. Het is een bevel aan het denkvermogen om aandacht te schenken aan het hogere zelf, het werkt op dezelfde manier als het omdraaien van een schakelaar, de stroom wordt ingeschakeld en het licht gaat aan. We werken met een hoeveelheid van energieën die veel meer zijn dan alleen maar elektriciteit en magnetisme. Ze vertegenwoordigen wet en ordening in het hele scheppingsproces. Dit betekent ook dat deze energieën intelligent zijn, we zijn denkende energieën.

Wanneer we in onszelf tot afstemming komen, kunnen we ons afstemmen op de school die ons leerproces en het genezen leidt. Daardoor gaat zich onze afstemming ontwikkelen op de geweldige energieën die het leven leiden en ons omringen. We kunnen dit ook omschrijven als de heren van karma, de heren van evolutie, zij zijn het die het welzijn van de mensheid in handen hebben. Vanuit deze bronnen zijn ook onze opleidingen op het gebied van wetten en bestuur op aarde afkomstig. Deze zelfde scholen staan achter onze instituten van onderwijs en geneeskunde. Wij kunnen onze handen opleggen, mediteren of ons met iemand verbinden, voor iemand bidden maar voor alles zijn wij vertegenwoordigers van een waarlijk fantastische organisatie. Ronald Beesley meende dat het noodzakelijk is voor iedereen zich hiervan bewust te worden. Het is zoiets als iemand die wil leren viool spelen en die zich volkomen afstemt op het instrument en op het principe van de muziek terwijl hij zich bovendien afstemt op de componist die de muziek heeft geschreven. Dit is een ervaring die ons geheel en al zal overschaduwen. De patiënt zegt: “Wanneer ik naar die genezer toe ga, voel ik me veel beter”. Maar wanneer diegene die de behandeling verricht met zijn of haar hele wezen is afgestemd, zal de mogelijkheid inderdaad groter zijn om bij die patiënt een bijzonder mooie reactie teweeg te brengen, die doordringt tot op ieder niveau. De gedachte dat het voor ons mogelijk is deze relatie te voelen, is groots. In die zin kan de hand van de Christus uitreiken via onze hand. Dat betekent niet alleen dat de pijn geheeld wordt maar dat ook de gevoelens die de pijn hebben veroorzaakt, bevrijd worden. Het zet die mens aan het werk in zichzelf omdat zijn of haar conditie in de eerste plaats onbewust veroorzaakt is door een onjuiste houding. Zo kan de heling van de mens ertoe leiden dat hij op zijn eigen manier aan het werk gaat en zelf genezend gaat werken.

Laten we nu het genezingswerk eens kijken vanuit de achtergrond van de spirituele psychotherapie. De wetten die gezondheid en ziekte regelen hebben drie niveaus die worden overkoepeld door de spirituele wet. De wet die geldt voor een specifieke incarnatie en ook voor alle andere incarnaties, is de wet van Karma. En omdat we mensen zijn, kinderen van de natuur, zijn we ook onderhevig aan de natuurwetten. Van een genezer wordt gevraagd dat hij of zij, voor zover mogelijk, werkt in combinatie met al deze niveaus zelfs wanneer zijn gave misschien meer afgestemd is op één ervan. Op het fysieke niveau zien we een sterke werking van de magnetische energie en de wet van aantrekking heeft op het fysieke gebied vooral te maken met adhesie en het uitlijnen van energieën die bij elkaar horen. Waar ziekte heerst, is er sprake van een magnetische blokkade, die daar niet hoeft te zijn. Dit betekent dat veel fysieke problemen een belemmerende factor zijn in de vorm van statische magnetische energie. Dit wil zeggen dat de beweging en de stroom van een bio-magnetische energie niet volgens de juiste banen verloopt. Magnetische energie en fysieke genezing zijn vaak nauw verwant. Magnetische helende energie kan pijn, die dikwijls bestaat uit een stagnerende hoeveelheid magnetische energie, verlichten. We kunnen zelfs door innerlijke visie en concentratie het principe waardoor de velden worden uitgelijnd op gang brengen. Magnetiseren kan een heel goede uitwerking hebben omdat het gaat om de eerste energielaag. Dit eerste veld omsluit ons lichaam als een prachtige mantel waarin we heel prettig kunnen leven. Het is ons anker voor de aarde, het beschermt ons en we kunnen steeds kiezen om uit te reiken naar communicatie met onze omgeving of om ons in onze mantel terug te trekken.

Een genezer met een goed en krachtig magnetisch veld kan natuurlijk vanuit dit veld werken op het fysieke gebied maar is het nodig om met magnetisme te werken? Het magnetische veld kan namelijk ook dienen tot draagveld voor andere energie. Ronald Beesley vergeleek dit met de werking van de telefoon, die 15 volt nodig heeft om de verbinding tot stand te brengen. Die 15 volt wordt alleen gebruikt om de lijn open te houden. Wanneer we nu zelf zorgen voor een goede lijn of verbinding hoeven we niet onze eigen energie te gebruiken. Op die manier kan de genezer het lichaam uitlijnen binnen het magnetisch veld zonder al teveel van zijn eigen energie te gebruiken. Vele magnetiseurs onttrekken hun energie aan de aarde en aan de atmosfeer doch is dit niet de ideale manier van werken omdat ze daardoor zelf uitgeput geraken. Het is beter om zich op een andere manier voor te bereiden door de verbinding tot genezen op een andere manier tot stand brengen. In de sportwereld wordt op het ogenblik (1983 al dus zie datum tekst) gebruik gemaakt van zuivere magnetische energie om verwondingen te verhelpen. Door een magnetische band om een gekneusde knie te leggen wordt de kneuzing gedraineerd en het weefsel geheeld. Therapeutische magneten kunnen op bepaalde plekken worden aangebracht om genezing te activeren.

Als we ons bepalen tot de wet van karma die niet zozeer met fysieke energie verband houdt, eerder vanuit het astraal niveau werkt, komen we in het boeiende gebied van de psychische energie. Het lijkt hier wel of we met energie kunnen boetseren. Er zijn allerlei prachtige demonstraties van dit proces bekend. De genezers uit de Filipijnen bijvoorbeeld, die een lichaam kunnen openen en er een ziek orgaan uit verwijderen, demonstreren dit letterlijk en aanschouwelijk.

Met de psychische energie kan de frequentie in de weefsels worden opgevoerd of verlaagd. Hierdoor worden bepaalde centra – die de circulatie en de zenuwbanen kunnen openen of sluiten – in het brein en in het lichaam zelf geactiveerd zodat men bvb geen pijn voelt, een bloeding kan worden gestopt of verminderd.

Er kan ectoplasma gebruikt worden, er kunnen zelfs etherische operaties gebeuren door gebruik hiervan. Voor de gewone wetenschap is dit heel merkwaardig dat dit gebeurt. Het is de psychische energie, die op fijnere golflengte werkt die bvb hartkleppen herstelt, tumoren door vibratie doet dematerialiseren via de huid. Men kan die laten vervluchtigen of er op inwerken op de manier van een geluidssonde, een methode die op het ogenblik in de chirurgie wordt gebruikt. De structuur van de tumor of de blokkade kan worden afgebroken en dan kan het residu via de natuurlijke kanalen worden geëlimineerd.

Er zijn mensen die hierin zeer bedreven zijn, de mogelijkheid om het resultaat te laten voortduren echter hangt af van de wet die de rechtvaardigheid regelt. Als bvb de ziekte bedoelt is als de manier waarop een persoon in dit leven dient over te gaan dan kan dit niet voorkomen worden. In die gevallen is de ‘tijdelijke genezing’ slechts uitstel.

Het is mogelijk iemand uit een zelf geschapen gevangenis te verlossen, maar wanneer dit eenmaal is gebeurd, zet men dikwijls zichzelf bij de eerste beste gelegenheid weer terug in dezelfde gevangenis. Om magnetische en psychische genezing werkelijk effectief te laten zijn, moet de mens ook aandacht besteden aan de natuurwetten. Men moet op het dieet letten, oefeningen doen, de lichamelijke gezondheid in het oog houden. Zo niet, dan is het niet meer dan een buitengewone ervaring, zonder enig verband. Dat wil zeggen dat ze “heen moeten gaan en in ieder geval heel wat minder moeten zondigen”. Het betekent ook dat de genezer ze moet kunnen leiden met eenvoudige natuurlijke gezondheidsadviezen.

De wet van karma is een heel andere zaak. Want veel mensen bevinden zich in een bepaalde situatie als gevolg van wat ze in andere levens hebben gedaan. Ze hebben allerlei mogelijkheden bewust genegeerd of afgewezen. In andere levens zijn we vaak tot het uitersten gegaan om bepaalde ervaringen op te doen. En alles wat zich in de wereld zich voordoet is goed, totdat we een bepaalde grens overschrijden, dan wordt het een vergrijp ten opzichte van de natuur en van onszelf. De wet van karma maakt deel uit van een geweldig leerproces, want de hele mensheid is op weg. Er moet werk worden verricht in het universum en dit leven is maar een eenvoudig klasje, een primitieve planeet aan de buitenkant van de Melkweg. Het is een heel mooi klaslokaal en we hebben geluk gehad dat we hier zijn. Men zegt dat er wel veel slechtere en moeilijker klassen zijn, maar het is nu eenmaal een feit dat de conditie waarin de mens zich bevindt tot op zekere hoogte zo is dat we er iets van moeten leren. En de genezing beperkt zich tot het niveau waarop het eigen hogere zelf ons toestaat te reageren. En daarom is het niet de bedoeling voor sommige mensen dat ze genezing vinden in fysiek opzicht, de bedoeling is dat ze geduldig worden, begripvol, tolerant en misschien is hun speciale ziekte wel een verkapte zegen. Voor sommigen mensen, die een karmische ervaring doormaken, is genezing het leren van een levensfilosofie.

Er zijn mensen met een sterk magnetisch veld en heel goede psychische verbinding. Deze psychische verbinding betekent een connectie met een heel interessant gebied. We kunnen ons tot op zekere hoogte bewust worden van het feit dat we kunnen voorspellen, of bepaalde dingen oppikken uit het leven van anderen. We kunnen ons bewust worden van de verschillende manieren waarop we leiding kunnen ontvangen. We kunnen ons verbinden met mensen die zijn over gegaan en daarmee in contact te komen. Maar er is een heel zuivere persoonlijkheid voor nodig om een duidelijke psychische verbinding tot stand te brengen. Als we niet van nature een magnetische genezer zijn en werken met magnetisme zal dit ons uitputten. Als we op het psychische niveau werken zonder voldoende persoonlijke voorbereiding en de juiste hogere verbinding, zal dit averechts inwerken en dan zal ons fysieke lichaam te lijden krijgen van de ziekte in de atmosfeer die we behandelen. Dan putten we uit onze eigen astrale energie in plaats van die in en door ons te laten werken. Veel mensen die zonder bewustheid werken, branden op. Of ze werken nooit op hun volledige capaciteit.

Deze psychische laag is tevens een prachtige bescherming, die ons lichaam bedekt en omgeeft. Hierin bevinden zich de gevoelens en gedachten die ons menselijk leven verbinden met ons spirituele leven. Het is een heel mooi gebied, de psychische verbinding is de brug tussen de wereld van de derde en de wereld van de vierde dimensie.

Het spirituele niveau heeft een heel andere energie. Hier komen we aan de mogelijkheid van kosmische, spirituele en solaire energie. Terwijl de psychische energie te maken heeft met menselijke gedachten en gevoelens, werkt deze hoogste energie met dat wat vanuit de hogere regionen wordt gezaaid in het bewustzijn, met de patronen van alles wat leeft. De vraag is dus of we bij het genezen proberen te werken vanuit de lagere niveaus naar boven of vanuit de hogere niveaus naar beneden. De kosmische energie wordt in het laatste geval getransformeerd via onze magnetische en psychische energie, zodat de aura een schitterende spirituele omhulling wordt, een prachtige overjas. Spirituele energie is iets heel moois en wanneer deze gaat stralen en vibreren komen we terecht in kleurschakeringen die moeilijk te beschrijven zijn. Er zijn veel mensen die dit voelen en zich hiervan op wonderlijke wijze bewust worden en dit is een verbinding met het grootste spirituele licht. Via de spirituele verbinding worden we dingen gewaar die zo overweldigend zijn dat we ze onmogelijk kunnen beschrijven, het is een innerlijke ervaring. Maar op de een of andere manier komt dit tot uiting in onze ogen, in de manier waarop we kijken en ook zal het zich uiten via onze handen, al is het maar een begroeting.

Dit wordt als het ware onze atmosfeer of onze aanwezigheid, zodat wanneer we zo goed mogelijk werken onder deze leiding, we ons bevinden in dat we onze staat van zijn noemen. Deze staat van zijn is voortdurend in beweging. En als de genezer, die zijn gave gaat gebruiken, eenmaal besloten heeft zich dienstbaar op te stellen, zal hij of zij ( of ze het prettig vinden of niet, of ze het zich herinneren dat ze het hebben gevraagd of niet) ingeschakeld worden in een trainingsproces, dat zegt: “Vooruit maar, nu begin je er aan te werken om, voor zover dat in je bereik ligt, de beste en meest bewuste afgestemde mens te worden in alles wat je doet, in ieder opzicht”. Zelfs wanneer mensen je iets vragen voor een ander, waarover ze zich zorgen maken, wordt er een verbinding gemaakt, het werkt. Ronald Beesley zei altijd: “laat het werk het werk doen”. Hij voegde echter de volgende waarschuwing aan toe: “wanneer dit gaat werken betekent het dat je bent aangesteld als vertegenwoordiger van de innerlijke school, de mensen kunnen via jou vragen en als het moment juist is om te ontvangen zullen ze ook ontvangen, maar je kunt niet voor jezelf vragen, er zijn geen privileges aan verbonden. Vaak moet je je eigen perkje aanharken. We zullen echter alles krijgen wat we nodig hebben”. En dit kan ons wel eens angstig maken, want is dat wat we graag willen altijd dat wat we nodig hebben?

Bij de behandeling die we van Ronald Beesley hebben geleerd werken we met het magnetisch veld, we werken aan het psychische veld en we worden een kanaal voor het spirituele. Eerst verbinden we de magnetische energie tussen het hogere bewustzijn en de aarde. We brengen ons hoger bewustzijn in verbinding met het stoffelijk lichaam. Het lijkt alsof we daardoor steviger worden in ons hoofd. Dat is nodig, want hemel en aarde moeten gemakkelijke en efficiënt kunnen communiceren en daarom moet het hoger bewustzijn worden verankerd binnen ons magnetische veld. Dit veld moet daarna geaard worden en verbonden worden met de aarde energie. Dit maakt vaak dat we vrijer kunnen ademen, de hele atmosfeer wordt warmer, onze circulatie wordt beter. En geleidelijk aan voelen we ons lichter wanneer de aarde-zwaarte-kracht verbonden wordt met het vier-dimensionale bewustzijn. Deze twee gebieden worden net boven het kruinchakra met elkaar verbonden. Hier kunnen hemel en aarde een verbinding vormen, die efficiënt en heel veilig is.

Wanneer deze verbinding is gemaakt, kunnen we naar het psychisch niveau, om met de verschillende energiecentra te werken. Ten eerste om de mobiliteit van het lichaam en het spijsvertering-proces in harmonie te brengen, zodat de creatieve energie van het lichaam zijn werk kan verrichten en alle systemen kan bereiken. Daar werken we heel natuurlijk
aan tot ze in evenwicht zijn gebracht. Voor zover dit karmisch gezien mogelijk is zal de genezende kracht in het stoffelijk lichaam doorwerken. En ook zal het innerlijk bewustzijn worden geactiveerd om de karmische les aan te pakken. We brengen de energie naar het hart centrum, dat ons van het wereldse leven opheft tot het verlangen om te dienen, om mededogen te hebben. Ons mededogen moet wijs zijn, we moeten in staat zijn afstand te bewaren, het is niet nodig medelijden te hebben, het gaat erom dat ieder mens leert werken binnen de eigen ervaring. Het lichaam zelf is een levend brein, het is een denkend bewustzijn, ofschoon we ons daarvan misschien niet bewust zijn, en nu gaan we instinctieve bewustzijn verbinden met ons menselijk bewustzijn, zodat de mens in harmonie kan komen met zijn aard. Dit brengt een gevoel voor ritme en evenwicht, we kunnen onze eigen keuze bepalen, onze eigen weg vinden. Dan verbinden we ons met de menselijk persoonlijkheid, met het vermogen van spirituele bewustwording. En nu in deze incarnatie, in dit lichaam, in dit denken en deze geest verbinden we ons op dit moment met de grote overschaduw van de spirituele wet. We zegenen het menselijk leven, het incarnerende ego. We verbinden de mens met zijn pad en zijn patroon.

MEDITATIE

Dit is een meditatie om ons te verbinden met dienstbaarheid aan de wereld, onze eigen problemen zijn niet belangrijk en ons menselijk leven is er alleen maar om een spiritueel doel te dienen, wat onze problemen ook mogen zijn. Dit alles zal verholpen worden, we hebben ander werk te doen, we moeten een ander weg volgen, een weg van dienstbaarheid aan de mens, die ons verstand ten boven gaat.

Maar in welke vorm en op wat voor manier dan ook, zullen we daarbij geleid worden , en zullen we bidden dat dit pad duidelijker voor ons wordt, dat we gesterkt zullen worden om daaraan duidelijker te gehoorzamen en dat we dit innerlijke pad mogen volgen met meer begrip en kennis. Dat we niets voor ons zelf mogen zoeken en ook dat we voor alles wat door ons heen geschiedt niet de eer zullen opeisen.

We verbinden ons met het werk van de verrezen christus, die werkt om de hele mensheid te helen, wij hebben daarin een klein aandeel en het heeft een groot aandeel in ons. Ieder van ons zal dit op geheel eigen wijze ervaren, de weg, het patroon en het grootste proces van heling, dat ons in verbinding brengt met het psychische systeem, dat ons in harmonie brengt en ons verankert binnen de natuurlijk magnetische energie van de aarde, zodat we hier sterk en in evenwicht en in ieder opzicht gezond zijn. Dit houden we in stilte enige ogenblikken vast om het te verankeren.

En nu we dit gedaan hebben leeft het in ons, we kunne rustig terugkomen, helder, veilig en bewust.

Find this content useful? Share it with your friends!
%d bloggers liken dit: